โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระชนมายุ 80 พรรษา
07 Nov 2007 โดย adminโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระชนมายุ 80 พรรษา
ชัยศิริเชิดชูบูชาร่วมกับ สพท.ขอนแก่น เขต 4

---------------------------------------------------------------------------------

ชื่อโครงการ                     โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                                         ทรงพระชนมายุ  80 พรรษาชัยศิริเชิดชูบูชาร่วมกับ สพท.ขอนแก่น เขต 4

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ       บริษัทชัยศิริคอนกรีต จำกัด ร่วมกับ สพท.ขอนแก่น เขต 4

ลักษณะโครงการ               เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานราชการ

ระยะเวลา                          7 พฤศจิกายน 2550

 

1. หลักการและเหตุผล

          เนื่องจากในปัจจุบันต้นไม้ถูกทำลายไปมาก ทำให้เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล ฝนตกน้ำท่วมดินพังทลาย ภาวะอากาศร้อน วัฏจักรธรรมชาติขาดความสมดุล ซึ่งเป็นผลสะท้อนถึงการดำเนินชีวิตของประชาชนด้วย ทำให้เกิดอารมณืหงุดหงิด ความเครียด อารมณ์เสีย อาการไม่บริสุทธิ์ ประกอบกับ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระดำรังเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2550 พระราชทานแก่นายกรัฐมนตรี และคณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2250 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ทรงห่วงใยในการดูแลรักษาป่า ทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีการตัดไม้ทำลายป่า และขาดมาตรการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำ บริษัท ชัยศิริคอนกรีต จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 จึงได้จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระชนมายุ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 และเป็นการสร้างความตระหนักให้กับประชาชน ครู นักเรียน ข้าราชการ ถึงความสำคัญในการปลูกต้นไม้ และการรักษาป่า

 

2. วัตถุประสงค์

         2.1 เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน ครู ข้าราชการ ประชาชน ได้เห็นความสำคัญของการปลูกป่าและการรักษาป่าไม้

         2.2 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้และการรักษาป่าไม้ แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม

         2.3 เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับประชาชน ที่ให้การอุดหนุนบริษัทชัยศิริคอนกรีต จำกัด และบริษัทในเครือ มาโดยดีตลอด

         2.4 เพื่อเป็นการสร้างความสำพันธ์อันดีระหว่างหน่าวงานราชการและหน่วยงานเอกชน ในการทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ

 

3. เป้าหมาย

         3.1 เป็นการปลูกป่าในพื้นที่จำนวน 5 ไร่ ต้นไม้จำนวน 600 ต้น ใน 1 วัน

         3.2 นักเรียนโรงเรียนมัธยมและขยายโอกาส ในพื้นที่อำเภอกระนวนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

         3.3 นักเรียนจำนวน 100 คน ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้และการรักษาป่าไม้

 

4. ขอบเขตการดำเนินงาน

         4.1 เป็นการปลูกป่าในพื้นที่จำนวน 5 ไร่ ต้นไม้จำนวน 600 ต้น

         4.2 นักเรียนในโรงเรียนมัธยม และ ขยายโอกาส ในพื้นที่อำเภอกระนวน จำนวน 14 โรงเรียนจำนวนนักเรียน 100 คน

         4.3 กิจกรรมพัฒนาความรู้ในตอนเช้า และ ปลูกป่าในตอนบ่าย

 

5. ขั้นตอนและกิจกรรมการดำเนินงาน

ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1.

2.

3.

4.

 

 

 

5.

6.

 

เสนอโครงการขอความเห็นชอบ

วางแผนการดำเนินงาน

เตรียมพื้นที่และพันธ์กล้าไม้

ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

4.1 แจ้งโรงเรียนทราบ

4.2 การอบรมนักเรียน

4.3 กิจกรรมปลูกต้นไม้

ติดตามประเมินผล

สรุปรายงานผลกรดำเนินงาน

20 ก.ย. 2550

25-30 ก.ย. 2550

1-2 ต.ค. 2550

 

10-20 ต.ค. 2550

เช้า 7 พ.ย. 2550

บ่าย 7 พ.ย. 2550

30 มี.ค. 2550

31 มี.ค. 2550

บริษัท ชัยศิริคอนกรีตจำกัด

บริษัท ชัยศิริคอนกรีตจำกัด

บริษัท ชัยศิริคอนกรีตจำกัด

 

สพท.ขอนแก่น เขต 4

สพท.ขอนแก่น เขต 4

ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน

บริษัท ชัยศิริคอนกรีตจำกัด

บริษัท ชัยศิริคอนกรีตจำกัด

 

 

 

6. งบประมาณ

           6.1 บริษัท ชัยศิริคอนกรีต จำกัด ให้ความอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในครั้งนี้ ดังนี้

                      6.1.1 พันธุ์กล้าต้นไม้

                      6.1.2 ค่ารับส่งนักเรียน 4,200 บาท

                      6.1.3 ค่าอาหารเที่ยงสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10,000 บาท

 

7. การประเมินผล

          7.1 สังเกต การเข้าร่วมกิจกรรม

          7.2 การสัมภาษณ์ ความพึงพอใจในกิจกรรม

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          8.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ

          8.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้และการรักษาป่าไม้

          8.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน มีความรู้ความเข้าใจถึงการปลูกป่าและการรักษาป่าไม้

          8.4 มีต้นไม้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 600 ต้น

        
 

แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ
 
ตัวอักษรในภาพ


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าตกแต่งบ้านที่ใด?
ร้านขายหรือตัวแทนใกล้บ้าน
ห้างสรรพสินค้าแผนกเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้าน
ร้านค้าที่คนรู้จักแนะนำ
ค้นหาจากอินเตอร์เน็ตก่อนซื้อ